Atteikuma tiesības

Slēdzot distances līgumu Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, ja neesat vienojušies ar pārdevēju par garāku termiņu.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam sedz patērētājs, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tirgotājs pats ir piekritis tos segt.

Ja Tu izmanto atteikuma tiesības, Tavs pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam.

Distances līgums ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta pirmā daļa).


Kuros gadījumos Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances līgumu?

 

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības jūs nevarat izmantot:
(ja neesat ar pārdevēju vienojies citādi)

 •     ja esi iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu.
 •     ja Tev tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli.
 •     ja Tu līgumu esi noslēdzis atklātā izsolē.
 •     ja Tev tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš.
 •     ja Tu noslēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, kuri Tev jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, aviobiļetes, dzimšanas dienas svinību organizēšana).
 •     ja Tu iegādājies lietas, kas tiek izgatavotas pēc Taviem norādījumiem, vai preci, kas ir nepārprotami personalizēta (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma).
 •     ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt.
 •     ja Tu noslēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar Tavu piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām un Tu esi apliecinājis, ka zaudēsi atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.
 •     ja Tu esi atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
 •     ja Tu esi iegādājies preci, kura tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.
 •     ja Tu esi noslēdzis līgumu par alkoholiskā dzēriena piegādi, ko var veikt pēc 30 dienu termiņa, un Jūs par cenu esat vienojušies jau līguma noslēgšanas laikā, bet tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām.
 •     ja Tu esi izsaucis veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, tad atteikuma tiesības ir piemērojamas tikai papildu pakalpojumiem vai precēm, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu paredzētos remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus.
 •     ja Tu esi noslēdzis līgumu par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un ar Tavu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu digitālā satura piegāde ir uzsākta.

Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto,  par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

 

Ko nozīmē līguma noteikumiem neatbilstoša prece vai pakalpojums?

Jāatceras, ka izdarot jebkuru pirkumu tiek noslēgts līgums. Likumdošanā nav noteikts, ka katrs līgums jānoslēdz rakstveidā. Līgumu var noslēgt arī mutiski un ar konkludentām darbībām. Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu defektu, lai preci vai pakalpojumu varētu izmantot paredzētajam nolūkam.

Tomēr var gadīties, ka pēc preces iegādes vai vēlāk, preci lietojot, Jūs konstatējat defektus, kurus neievērojāt vai kurus nebija iespējams ievērot (slēpti defekti) un par kuru esamību Jums nepateica arī pārdevējs.
Šajā gadījumā un arī tad, ja Jūs konstatējat vienu no tālāk uzskaitītiem būtiskiem apstākļiem, jūs varat uzskatīt, ka ražotājs vai pārdevējs nav nodrošinājis preces atbilstību līguma noteikumiem:

- prece nav iesaiņota, bet iesaiņojums nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās (piemēram, Jūs esat iegādājies mēbeļu komplektu un vienojies ar pārdevēju par tā piegādi. Daļa piegādātā komplekta elementu nav iesaiņoti, kaut gan tradicionāli iesaiņojumam ir jābūt);
- iesaiņojumā saņemtās preces komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādu līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas brīdī pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
- prece nav derīga nolūkam, kuram Jūs esat to iegādājies un par kuru esat paziņojis pārdevējam pirkšanas brīdī;
- preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam tādēļ, ka par to sniegta nepilnīga informācija vai informācija nav sniegta vispār (piemēram, atverot iesaiņojumu, Jūs neatradāt lietošanas pamācību, lietošanas pamācību Jums neiedeva arī pārdevējs, vai lietošanas pamācība ir, bet tā ir svešvalodā, kuru Jūs nepietiekami pārvaldāt, lai pareizi lietotu preci vai izmantotu visas tās iespējas);
- prece ir viltota,

Likuma 28. pants nosaka, ja nopirktā prece neatbilst līguma noteikumiem, Jūs varat izvirzīt pārdevējam vienu no prasībām.

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā no iegādes brīža, var izvirzīt vienu no sekojošām prasībām: Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem, varizvirzīt vienu no sekojošām prasībām:
samazināt preces cenu bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus

bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus

apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci
apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem  
atcelt pirkuma līgumu un atmaksāt Jums par preci samaksāto naudas summu  

Šīs prasības Jūs variet izvirzīt arī tad, ja preces uzstādīšanu veicis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju un šīs uzstādīšanas rezultātā prece ir kļuvusi par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Piemērs:

Veļas mazgājamo mašīnu uzstādīšana, ja to veic pats pārdevējs vai kāda viņa norīkota persona. Ja šādā situācijā veļas mašīna kļūst par nekvalitatīvu tikai tādēļ, ka tā ir uzstādīta, piemēram, izmantojot neatbilstoša materiāla detaļas, un tādēļ tiek appludināts dzīvoklis vai nodarīts kāds cits kaitējums, tad pārdevējs ir par to atbildīgs.

Atcerieties! Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga, Jūs nevarat izvirzīt pārdevējam šādu prasību: atcelt līgumu un atmaksāt Jums par preci samaksāto naudu.